آشنایی با سرفصل ها(heading) در HTML

HTML   
30 ژوئن 2014   

سرفصل ها یا headers همانطور که از نامشان پیداست برای نوشتن متونی است که بیشتر برای عنوان استفاده می شود.شکل کلی استفاده از این تگ ها به صورت زیر است:

که به جای n شماره ای بین 1 تا 6 قرار می دهیم. با نوشتن کد زیر:

در مرورگر چنین خروجی خواهیم داشت:

سرفصل ها در HTML

هرچه از 1 به 6 نزدیک تر شویم سایز نوشته ی ما کوچک تر می شود.بنابراین خروجی این کد:

باید چنین باشد:

سرفصل ها در HTML

همانطور که گفته شد از این کد بیشتر زمانی استفاده می شود که می خواهیم برای یک قطعه متن عنوانی بنویسیم و یا عنوان سایت خود را بنویسید اما هیچ اجباری نیست.

به همین روال بقیه ی سرفصل ها همین شکل است:

خروجی:

سرفصل ها در HTML

خروجی:

سرفصل ها در HTML

خروجی:

سرفصل ها در HTML

خروجی:

سرفصل ها در HTML