سرفصل ها یا headers همانطور که از نامشان پیداست برای نوشتن متونی است که بیشتر برای عنوان استفاده می شود.شکل کلی استفاده از این تگ ها به صورت زیر است:

که به جای n شماره ای بین 1 تا 6 قرار می دهیم. با نوشتن کد زیر:

در مرورگر چنین خروجی خواهیم داشت:

سرفصل ها در HTML

هرچه از 1 به 6 نزدیک تر شویم سایز نوشته ی ما کوچک تر می شود.بنابراین خروجی این کد:

باید چنین باشد:

سرفصل ها در HTML

همانطور که گفته شد از این کد بیشتر زمانی استفاده می شود که می خواهیم برای یک قطعه متن عنوانی بنویسیم و یا عنوان سایت خود را بنویسید اما هیچ اجباری نیست.

به همین روال بقیه ی سرفصل ها همین شکل است:

خروجی:

سرفصل ها در HTML

خروجی:

سرفصل ها در HTML

خروجی:

سرفصل ها در HTML

خروجی:

سرفصل ها در HTML