آشنایی با بقیه ی عملگرها در PHP

PHP   
27 ژوئن 2014   

در این مطلب با تعدادی از عملگرهای PHP آشنا شدیم و در این مطلب با بقیه ی عملگرهای PHP آشنا خواهیم شد.

عملگرهای محساباتی

عملگرهای تخصیص

تقدم عملگرهای محاسباتی

عملگرهای رابطه ای (مقایسه ای)

عملگرهای منطقی

عملگرهای رابطه ای (مقایسه ای)

این عملگرها برای مقایسه ی دو مقدار به کار می رود و یک مقدار را بر می گرداند. مقدار بازگشتی از این مقایسه بیش تر از دو حالت نمی تواند باشد. یا مقدار true (درست) و یا false (نادرست) را بر می گرداند. در ادامه که با ساختارهای شرطی if آشنا شوید، باید از این عملگرها برای شرط ها استفاده کرد. همیشه اگر مقدار بازگشتی مقایسه بین دو مقدار true یا درست باشد شرط برقرار خواهد بود و دستورات مربوطه انجام می شود اما اگر مقدار بازگشتی از این مقایسه false ای نادرست باشد دستورات مربوطه اجرا نخواهد شد.

در زیر جدولی از این عملگرهای رابطه ای را مشاهده می کنید:

نام نماد مثال توضیحات
بزرگ تر > A > B اگر A بزرگ تر از B باشد نتیجه 1 و در غیر این صورت 0 است.
کوچک تر < A < B اگر A کوچک تر از B باشد نتیجه 1 در غیر این صورت 0 است.
بزرگ تر یا مساوی >= A >= B اگر A بزرگ تر یا مساوی B باشد نتیجه 1 در غیر این صورت 0 است.
کوچک تر یا مساوی <= A <= B اگر A کوچک تر یا مساوی B باشد نتیجه 1 در غیر این صورت 0 است.
برابری == A == B اگر A برابر B باشد نتیجه 1 در غیر این صورت 0 است.
همانی === A === B اگر A علاوه بر مقدار از نظر نوع نیز با B برابر باشد نتیجه 1 در غیر این صورت 0 است.
عدم تساوی != A != B اگر A برابر با B نباشد نتیجه 1 در غیر این صورت 0 است.
عدم همانی !== A !== B اگر A هم از نظر نوع و هم از نظر مقدار با B برابر نباشد نتیجه 1 در غیر این صورت 0 است.

 

توجه: عملگر == تنها از نظر مقدار مقایسه را انجام می دهد اما عملگر === علاوه بر مقدار، نوع آن را هم مقایسه می کند.

در عملگر == مقادیر “1” و 1 با هم برابرند اما در عملگر === این دو مقدار با هم برابر نیستند. دو عملگر != و !== نیز به این شکل اما برعکس کاربرد دارند.

عملگرهای منطقی

خیلی از اوقات نیاز است تا عملگرهای مقایسه ای را با یکدیگر ترکیب کرد و عبارات منطقی را داشته باشیم. عملگرهای منطقی شامل عبارات منطقی هستند که می توانند مقادیر true یا false را در هر عمل داشت. عبارات منطقی دارای عملگرهای مقایسه ای هستند و آن ها را با یکدیگر ترکیب می کنند.

عبارت 5 > 3 یک عمل مقایسه است که درست است و عبارت 2 == 8 نیز یک عبارت مقایسه است اما درست نیست. حالا می خواهیم این دو عمل را به وسیله یک عملگر منطقی به یکدیگر پیوند دهیم. یعنی عبارت منطقی ما به شکل “5 >3 و 2 ==2” یا “5 >3 یا 2 ==2” باشد. که عبارت منطقی “5 > 3 و 2 ==2” غلط و عبارت “5 > 3 یا 2 == 2″صحیح می باشد.

عملگرهای منطقی تنها سه مورد هستند که در جدول زیر توضیح داده شده است:

نام نماد مثال توضیحات
و (AND) && A && B اگر عبارت مقایسه ای A و B هر دو صحیح باشند نتیجه true (صحیح) در غیر این صورت false (نادرست) است.
یا (OR) || A || B اگر تنها یکی از دو عبارت مقایسه ای A و B درست باشد، نتیجه true (صحیح) و اگر هردوی آن ها نادرست باشند، نتیجه false (نادرست) خواهد بود.
نقیض (NOT) ! !A مقدار عبارت مقایسه ای A را برعکس می کند. یعنی اگر A برابر true باشد آن را برابر false و اگر برابر false باشد آن را برابر true قرار می دهد.