همانطور که گفته شد برای ترجمه کدهای php نیاز به یک سرور است، در نتیجه نیاز است تا یک...