اگر شرط هایی که قرار است بررسی شوند زیاد باشد استفاده از elseif های تو در تو بسیار مشکل...