متغیرها در طول برنامه مقداردهی می شوند و در پایان اسکریپت و در صفحه ای دیگر مقدار آن ها...