توابع زمانی در برنامه استفاده می شود که می خواهیم کدهایی را که در قسمت دیگری از فایل ما...