در صفحات وب بسیار پیش می آید که نیاز است تا فایل دیگری که شامل کدهای دیگری است را...