در قسمت اول آموزش کار با فایل ها مقدمه ای راجع به فایل ها گفتیم و تعدادی از توابع مربوطه...