هر دستوری که قرار باشد اجرا شود باید توسط دستورات MySQL به سرور ارسال شود و در صورت نیاز...