در قسمت آموزش html در فرم ها دیده شد که هدف از فرم ها و فیلدهایی که درون آن...