در زندگی هر انسانی پیش می آید که روزی از گذشته ی خود نادم یا پشیمان باشد که احتمالا...