آموزش کار با توابع در PHP

آموزش توابع کار با آرایه ها (Arrays) در PHP – قسمت دوم

در قسمت اول با تعدادی از توابع موردنیاز در کار با آرایه ها آشنا شدیم. در این مطلب و مطلب بعدی به دیگر توابع مربوطه می “آموزش توابع کار با آرایه ها (Arrays) در PHP – قسمت دوم”

آشنایی با آپلود در PHP

آشنایی با آپلود (upload) در PHP

ساختن یک فرم ارسال فایل برای بعضی سایت ها شاید خیلی ارزشمند و شاید برای سایت دیگری ارزش چندانی نداشته باشد. اما خیلی از سایت “آشنایی با آپلود (upload) در PHP”