انتخاب ردیف هایی از جدول تنها به انتخاب ستون ها محدود نمی شود. می توان با افزودن دستورهایی انتخاب...