همانطور که حدس زده اید موضوع این مبحث کار با طول و عرض عناصر است. تقریبا می توان گفت...