لیست ها نیز از موارد پرکاربرد در سایت ها هستند و مواقع زیادی رخ می دهد که لازم باشد...