پس از ایجاد دیتابیس و جدول نوبت به افزودن ردیف(ها) (record) به جدول می باشد. برای افزودن یک ردیف...