در css عناصر تنها از روی نام شان قابل شناسایی نمی باشند بلکه می توان آن ها را از...