می توان گفت که حلقه های while پیشرفته تر از حلقه های for است زیرا هر حلقه ای را...