جلسه ها پس از بستن سایت از بین می روند اما می توان مقادیری را ذخیره کرد که اگر...