قبل از انجام هر دستور و ارسال درخواست ها به دیتابیس لازم است تا به MySQL اتصالی برقرار کنیم...