شکل کلی نوشتار کدهای css که به آن syntax (نحو) می گویند، به شکلی زیر است: selector: نام...