هر عنصری که در صفحات وب به کار می رود به شکل بلوکی یا درون خطی نمایش داده می...