در html اگر هرچیزی نوشته شود در خروجی نمایش داده می شود. منظور از هرچیز متن هاست. اگر می...