همانطور که پیش از این گفته شد کدهای php در بین کدهای html قرار می گیرد: تگ های...