همانطور که پیش از این گفته شد سه راه برای قرار دادن  کدهای css وجود دارد: در قسمت header...