پیش از این در دو قسمت با فایل ها و تعدادی از توابع مربوطه آشنا شدیم: کار با فایل...