در این مطلب با تعدادی از عملگرهای PHP آشنا شدیم و در این مطلب با بقیه ی عملگرهای PHP آشنا...