فایل های نوشته شده توسط html با فرمت htm یا html ذخیره می شوند. ما در این آموزش فایل...