تاریخ و زمان چیزهایی هستند که ما به طور زیادی با آن ها هر روز سر و کار داریم...