همانطور که پیش از این هم گفته شد رشته ها در بین دو دابل کوتیشن “ “ قرار می...