افزودن ردیف به دیتابیس MySQL با insert

پس از ایجاد دیتابیس و جدول نوبت به افزودن ردیف(ها) (record) به جدول می باشد. برای افزودن یک ردیف از دستور INSERT INTO استفاده می شود. شکل کلی استفاده از این دستور به شکل زیر می باشد:

پس از دستور INSERT INTO نام جدول موردنظر (tableName) قرار می گیرد و در پرانتز مقابل ستون […]

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا