درخواست ساخت یک دیتابیس جدید به وسیله CREATE DATABASE انجام می شود. شکل کلی استفاده از این دستور به...