پس از ساخت دیتابیس مورد نظر نوبت به ساخت جداول دیتابیس می رسد. ساخت جدول توسط دستور CREATE TABLE...