بعضی از صفات و خصوصیات در تمام یا بیشتر تگ ها مشترک است. Id یکی از صفات مشترک در...