آرایه ها در اصل مجموعه ای از متغیرها هستند که با یک نام شناخته می شوند و به جای...