نحوه ساخت یک دیتابیس جدید در MySQL

MYSQL   
23 ژوئن 2014   

درخواست ساخت یک دیتابیس جدید به وسیله CREATE DATABASE انجام می شود. شکل کلی استفاده از این دستور به شکل زیر است:

که به جای db_name نام دیتابیس موردنظر نوشته می شود. برای مثال برای ساخت جدول test_db به کد زیر نیاز داریم:

خروجی:

MySql New database

در این مثال ابتدا به سرور متصل شده و درصورت وجود هرگونه خطا پیغامی جهت ناموفق بودن عملیات نمایش داده می شود.

سپس با اجرای دستور CREATE DATABASE test_db توسط تابع mysqli_query() جدولی به این نام ساخته و در صورت هرگونه مشکل دیگری (مانند وجود این دیتابیس از پیش) اجرای برنامه (توسط تابع exit()) متوقف شده و پیغام عدم اجرای کد نمایش داده می شود.

در پایان در صورت عدم وجود هرگونه خطا پیفام موفقیت آمیز بودن عملیات (همانطور که در خروجی مشخص شده) نمایش داده می شود.