نحوه ارسال درخواست ها در mySQL

MYSQL   
12 ژوئن 2014   

هر دستوری که قرار باشد اجرا شود باید توسط دستورات MySQL به سرور ارسال شود و در صورت نیاز پاسخ ها خوانده و مدیریت شود.

هر دستور توسط تابع mysqli_query() ارسال می شود. این تابع شامل دو پارامتر به شکل زیر می باشد:

link: این پارامتر اتصال به سرور را مشخص می کند.

query: درخواست را مشخص می کند که به شکل یک مقدار رشته ای وارد می شود.

به مثال زیر دقت کنید:

این کد دیتابیسی با نام test_db ایجاد می کند (با نحوه این درخواست در ادامه بیشتر آشنا خواهید شد).

هر دستوری که در ادامه بررسی می شود باید به وسیله این تابع (تابع mysqli_query()) درخواست ارسال شود.