متغیرها در php

PHP   
22 می 2014   

تعریف متغیر

متغیرها در سراسر صفحات وب و کدهای php به وفور استفاده می شود. متغیرها خانه هایی از حافظه برای نگهداری اطلاعات هستند که شامل یک نام و یک مقدار می باشند.

در php متغیرها به این صورت تعریف می شوند:

قبل از نام متغیر باید از کاراکتر $ استفاده شود و پس از کاراکتر = باید مقدار آن نوشته شود.

انواع متغیر

متغیرها می توانند دارای مقادیر از انواع مختلفی باشند:

مقادیر عددی:

مقادیر رشته ای:

آرایه:

آرایه ها بطور کامل در آینده توضیح داده خواهند شد.

محدودیت های نام گذاری متغیرها

نام متغیر همیشه با یک حرف لاتین شروع می شود و نمی توان نام متغیر را با یک عدد شروع کرد اما بعد از حرف اول بقیه ی حروف می توانند شامل حروف A تا Z لاتین (بزرگ یا کوچک) ، اعداد (0 تا 9) و کاراکتر _ (Underline) باشد. همچنین نمی توان در بین نام متغیر فاصله ای داد:

اما نوشتن کد به این صورت نادرست است:

و با خطای زیر مواجه می شوید:

استفاده از متغیرها در محاسبات

متغیرهایی که شامل مقادیر عددی هستند می توانند همچون اعداد در محاسبات شرکت کنند و نقش داشته باشند.

همانطور که در این مثال مشاهده می کنیددو متغیر toyear و age مقداردهی شده اند و در خط آخر حاصل تفریق این دو متغیر چاپ می شود.

مثالی دیگر را در زیر می بینید:

در این مثال دو متغیر a و b با اعداد مورد نظر مقداردهی شده اند و حاصل جمع آن ها در متغیر sub قرار گرفته است.

عملگرهای محاسباتی

این عملگرها محاسبات را بر روی متغیرها انجام می دهند. در جدول زیر، این عملگرها نشان داده شده است:

عملگر نام مثال
+ جمع a + b
تفریق a – b
* ضرب a * b
/ تقسیم a / b
% باقی مانده a % b

 

عملگرهای تخصیص

در php برای مقداردهی یک متغیر از = استفاده می شود. این نشان را با == اشتباه نگیرید.(در آینده با عملگر == در دستورهای شرطی آشنا خواهید شد). Php برای راحت تر کردن استفاده از عملگرهای جمع و تفریق برای متغیرها همراه با اعداد عملگرهای تخصیص را ارائه داده است. در زیر جدولی از این عملگرها را مشاهده می کنید:

عملگر نام عبارت معادل
a ++ a ++ a = a + 1
a — a — a = a – 1
= a = b a = b
+= a += b a = a + b
-= a -= b a = a – b
*= a *= b a = a * b
/= a /= b a = a / b
.= a .= b a = a.b
%= a %= b a = a % b

 

با عملگر .=  در قسمت رشته ها بیش تر آشنا می شوید.

تقدم عملگرهای محاسباتی

عملگر توضیح
() عملگر پرانتز دارای بیشترین تقدم در محاسبات است. اگر عبارتی دارای پرانتز های تودرتو باشد داخلی ترین پرانتز دارای بیشترین تقدم است.
/ و % و * بعد از پرانتز این سه عملگر دارای تقدم می باشند. اگر چند عملگر در کنار یکدیگر وجود داشته باشد محاسبات از سمت چپ به راست صورت می گیرد.
– و + آخرین اولویت به عملگرهای جمع و تفرق نسبت می گیرد. اگر چندین عملگر در کنار یکدیگر باشد محاسبات از چپ به راست انجام می شود.

 

از بین بردن متغیر

برای این که متغیری را برای همیشه نابود کرد باید از تابع unset(variable) استفاده کرد:

در مثال بالا ابتدا متغیر name با مقدار Alireza مقداردهی می شود و سپس چاپ می شود. پس از آن متغیر با استفاده از تابع unset نابود می شود و در خط بعدی که دستور چاپ داده می شود چیزی چاپ نمی شود و خروجی تنها یک بار کلمه Alireza است.