صفات و ویژگی های عمومی عناصر HTML

HTML   
24 ژوئن 2014   

بعضی از صفات و خصوصیات در تمام یا بیشتر تگ ها مشترک است.

Id

یکی از صفات مشترک در بین تگ ها، خصوصیت ID می باشد. این صفت برای شناخت تگ ها می باشد. مقدار آن دلخواه است و یک مقدار خاص ندارد.یعنی مثلا شما برای تگ لینک یک ID در نظر می گیریم با نام test:

شاید الان که این کد را می بینید برای شما ناآشنا به چشم رسد ولی شما فقط به قسمت id آن توجه کنید. تگ لینک در درس های بعدی توضیح داده می شود. حالا شما می توانید در یک صفحه ی html این تگ را که دارای شناسه (id)ی test می باشد پیدا کنید. این موضوع را به یاد داشته باشید که یک شناسه (id) همیشه با علامت # که قبل از نام id قرار می گیرد در صفحه شناخته می شود.یعنی در مثال بالا برای یافتن این تگ که id آن دارای مقدار test می باشد به شکل زیر می توان در صفحه استفاده کرد:

توجه کنید که test یک نام دلخواه است.

برای استفاده از id در درس های بعدی توضیحات لازم ارائه می گردد.

Class

این صفت هم کارایی شبیه به صفت id دارد. تنها تفاوت آن در شکل استفاده از آن و محل استفاده از آن می باشد. برای استفاده از صفت class به جای [#] که قبل از آن قرار می گیرد باید علامت [.] را قبل از آن نام آن قرار دهیم. اگر بخواهیم مثال بالا را با class توضیح  دهیم ساختار آن به شکل زیر تبدیل می شود:

 

و برای یافتن این تگ که دارای صفت class با مقدار test می باشد به شکل زیر عمل می کنیم:

 

Title

این صفت حاوی یک مقدار متنی(رشته ای) است که با تنظیم این صفت هنگامی که اشاره گر موس روی خروجی تگ که می تواند متن، تصویر و… باشد قرار بگیرد این متن نمایش داده می شود. مثلا در تگ لینک ما مقدار این صفت را  عنوان  قرار می دهیم:

 

خروجی ما به شکل زیر خواهد بود:

HTML common properties

و اگر اشاره گر موس را بر روی آن ببریم. مقدار عنوان نمایش داده خواهد شد:

common html properties

این صفت را تقریبا تمامی تگ های html دارا می باشند.

Style

این صفت برای افزودن سبک های زبان css است که درباره ی آن صحبت شد. یعنی شما می توانید کد های css را به صورت درون خطی به تگ های html بیفزایید. این صفت را تمام تگ های html دارا هستند ولی ما درباره ی این صفت فعلا صحبتی نمی کنیم و فقط به بحث html می پردازیم.