شناسایی عناصر با استفاده از id یا class در css

CSS   
13 ژوئن 2014   

در css عناصر تنها از روی نام شان قابل شناسایی نمی باشند بلکه می توان آن ها را از روی مقدار id یا class شان هم شناخت.

عناصر دارای id یا class

با ویژگی های id و class در html آشنا شده اید. در زیر نمونه ای از یک تگ <h1> که شامل id و class هست را می بینید:

این عنصر دارای مقدار cite-header برای id و مقدار subject برای class می باشد. در ادامه با تفاوت های آن ها آشنا می شوید.

از id استفاده کنیم یا class؟

id تنها مخصوص یک عنصر مشخص درصفحه است و معمولا برای بیش از یک عنصر مورد استفاده قرار نمی گیرد اما معمولا زمانی از class استفاده می شود که می خواهیم تنظیماتی را برای دسته ای از عناصر اعمال کنیم هرچند این عمل اجباری نیست.

شناسایی عناصر دارای یک id یا class مشخص

برای شناسایی عناصر دارای یک id مشخص از کاراکتر # قبل از نام id و برای شناسایی عناصر دارای یک کلاس مشخص از کاراکتر . پیش از نام کلاس استفاده می شود. یعنی عنصر مشخص شده در بالا را می توان به دو شکل زیر شناسایی کرد:

این شناسایی نه تنها در css به همین شکل است بلکه در دیگر زبان های تحت وب مانند javaScript یا jquery و… هم از همین روش استفاده می شود.